Hỗ trợ trực tuyến
0978696818
Ms. Kim Vinh - 0978696818
vinh.huynh@ketnoimang.vn
0901401486
Mr. Nhật Tân - 0901401486
tan.van@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0901401486
-
cs@ketnoimang.vn
Facebook
Bản quyền phần mềm Autodesk

Bản quyền phần mềm Autodesk

Thông tin chung:


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

P/N Tên sản phẩm
001J1-WW8695-T548 Autodesk AutoCAD 2018 Commercial New Singleuser ELD Annual Subscription
001J1-WW3738-T591 Autodesk AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
001J1-WW3033-T744 Autodesk AutoCAD 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
001J1-WWN855-T368 Autodesk AutoCAD 2018 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
001J1-WWN378-T207 Autodesk AutoCAD 2018 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
001J1-WWN323-T615 Autodesk AutoCAD 2018 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
896I1-WW3251-T903 Autodesk AutoCAD - mobile app Premium CLOUD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
896I1-WW8454-T626 Autodesk AutoCAD - mobile app Premium CLOUD Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
896I1-WW8839-T977 Autodesk AutoCAD - mobile app Premium CLOUD Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
02GI1-WW3251-T903 Autodesk AutoCAD - mobile app Ultimate CLOUD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
02GI1-WW8454-T626 Autodesk AutoCAD - mobile app Ultimate CLOUD Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
02GI1-WW8839-T977 Autodesk AutoCAD - mobile app Ultimate CLOUD Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
777I1-WW7097-T148 Autodesk AutoCAD for Mac 2017 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
777I1-WW5509-T529 Autodesk AutoCAD for Mac 2017 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
777I1-WW2359-T832 Autodesk AutoCAD for Mac 2017 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
777I1-WW1060-T725 Autodesk AutoCAD for Mac 2017 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
777I1-WWN190-T944 Autodesk AutoCAD for Mac 2017 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
777I1-WWN463-T802 Autodesk AutoCAD for Mac 2017 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
777I1-WWN332-T966 Autodesk AutoCAD for Mac 2017 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
529J1-WW2859-T981 Autodesk Inventor LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
529J1-WW2438-T436 Autodesk Inventor LT 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
529J1-WW9193-T743 Autodesk Inventor LT 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
529J1-WW7367-T855 Autodesk Inventor LT 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
596J1-WW8695-T548 Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
596J1-WW3738-T591 Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
596J1-WW3033-T744 Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
596J1-WW1518-T316 Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
057J1-WW8695-T548 Autodesk AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
057J1-WW3738-T591 Autodesk AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
057J1-WW3033-T744 Autodesk AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
057J1-WW1518-T316 Autodesk AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
827I1-WW7097-T148 Autodesk AutoCAD LT for Mac 2017 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
827I1-WW5509-T529 Autodesk AutoCAD LT for Mac 2017 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
827I1-WW2359-T832 Autodesk AutoCAD LT for Mac 2017 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
827I1-WW1060-T725 Autodesk AutoCAD LT for Mac 2017 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
340J1-WW2859-T981 Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
340J1-WW2438-T436 Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
340J1-WW9193-T743 Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
340J1-WW7367-T855 Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
340J1-WWN500-T427 Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
340J1-WWN139-T547 Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
340J1-WWN469-T143 Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
834J1-WW8695-T548 Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
834J1-WW3738-T591 Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
834J1-WW3033-T744 Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
834J1-WW1518-T316 Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
P24I1-NS1311-T483 Autodesk BIM 360 Team - Single User CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
P24I1-NS2590-T181 Autodesk BIM 360 Team - Single User CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
P24I1-NS3119-T735 Autodesk BIM 360 Team - Single User CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C0DI1-NS1311-T483 Autodesk BIM 360 Team - 25 User Pack CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
C0DI1-NS2590-T181 Autodesk BIM 360 Team - 25 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
C0DI1-NS3119-T735 Autodesk BIM 360 Team - 25 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C0EI1-NS1311-T483 Autodesk BIM 360 Team - 100 User Pack CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
C0EI1-NS2590-T181 Autodesk BIM 360 Team - 100 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
C0EI1-NS3119-T735 Autodesk BIM 360 Team - 100 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C0FI1-NS1311-T483 Autodesk BIM 360 Team - 1000 User Pack CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
C0FI1-NS2590-T181 Autodesk BIM 360 Team - 1000 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
C0FI1-NS3119-T735 Autodesk BIM 360 Team - 1000 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C1EJ1-NS1311-T483 Autodesk BIM 360 Team - Packs - Single User CLOUD Commercial New Annual Subscription
C1EJ1-NS2590-T181 Autodesk BIM 360 Team - Packs - Single User CLOUD Commercial New 2-Year Subscription
C1EJ1-NS3119-T735 Autodesk BIM 360 Team - Packs - Single User CLOUD Commercial New 3-Year Subscription
C1EJ1-NS3258-T275 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New Annual Subscription
C1EJ1-NS8628-T130 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New 2-Year Subscription
C1EJ1-NS2021-T564 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New 3-Year Subscription
C1EJ1-NS7330-T738 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 100 Subscription CLOUD Commercial New Annual Subscription
C1EJ1-NS9806-T693 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 100 Subscription CLOUD Commercial New 2-Year Subscription
C1EJ1-NS9138-T518 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 100 Subscription CLOUD Commercial New 3-Year Subscription
C1EJ1-NS1501-T465 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 1000 Subscription CLOUD Commercial New Annual Subscription
C1EJ1-NS2020-T319 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 1000 Subscription CLOUD Commercial New 2-Year Subscription
C1EJ1-NS6443-T419 Autodesk BIM 360 Team - Packs - 1000 Subscription CLOUD Commercial New 3-Year Subscription
A83I1-WW2859-T981 Autodesk Dynamo Studio 2017 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
A83I1-WW2438-T436 Autodesk Dynamo Studio 2017 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
A83I1-WW9193-T743 Autodesk Dynamo Studio 2017 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
A83I1-WW7367-T855 Autodesk Dynamo Studio 2017 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
A80H1-NS1311-T483 Autodesk FormIt Pro CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
A80H1-NS2590-T181 Autodesk FormIt Pro CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
A80H1-NS3119-T735 Autodesk FormIt Pro CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
A80H1-NS3157-T780 Autodesk FormIt Pro CLOUD Commercial New Single-user Quarterly Subscription
P25I1-NS1311-T483 Autodesk Fusion Team - Single User CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
P25I1-NS2590-T181 Autodesk Fusion Team - Single User CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
P25I1-NS3119-T735 Autodesk Fusion Team - Single User CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C0GI1-NS1311-T483 Autodesk Fusion Team - 25 User Pack CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
C0GI1-NS2590-T181 Autodesk Fusion Team - 25 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
C0GI1-NS3119-T735 Autodesk Fusion Team - 25 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C0HI1-NS1311-T483 Autodesk Fusion Team - 100 User Pack CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
C0HI1-NS2590-T181 Autodesk Fusion Team - 100 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
C0HI1-NS3119-T735 Autodesk Fusion Team - 100 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C0II1-NS1311-T483 Autodesk Fusion Team - 1000 User Pack CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
C0II1-NS2590-T181 Autodesk Fusion Team - 1000 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
C0II1-NS3119-T735 Autodesk Fusion Team - 1000 User Pack CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C1FJ1-NS1311-T483 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - Single User CLOUD Commercial New Annual Subscription
C1FJ1-NS2590-T181 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - Single User CLOUD Commercial New 2-Year Subscription
C1FJ1-NS3119-T735 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - Single User CLOUD Commercial New 3-Year Subscription
C1FJ1-NS3258-T275 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New Annual Subscription
C1FJ1-NS8628-T130 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New 2-Year Subscription
C1FJ1-NS2021-T564 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 25 Subscription CLOUD Commercial New 3-Year Subscription
C1FJ1-NS7330-T738 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 100 Subscription CLOUD Commercial New Annual Subscription
C1FJ1-NS9806-T693 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 100 Subscription CLOUD Commercial New 2-Year Subscription
C1FJ1-NS9138-T518 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 100 Subscription CLOUD Commercial New 3-Year Subscription
C1FJ1-NS1501-T465 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 1000 Subscription CLOUD Commercial New Annual Subscription
C1FJ1-NS2020-T319 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 1000 Subscription CLOUD Commercial New 2-Year Subscription
C1FJ1-NS6443-T419 Autodesk Fusion 360 Team - Packs - 1000 Subscription CLOUD Commercial New 3-Year Subscription
A71G1-NS1311-T483 Autodesk Fusion 360 CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
A71G1-NS2590-T181 Autodesk Fusion 360 CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
A71G1-NS3119-T735 Autodesk Fusion 360 CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
A71G1-NS3157-T780 Autodesk Fusion 360 CLOUD Commercial New Single-user Quarterly Subscription
994G1-NS1311-T483 Autodesk Fusion 360 - Ultimate CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
994G1-NS2590-T181 Autodesk Fusion 360 - Ultimate CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
994G1-NS3119-T735 Autodesk Fusion 360 - Ultimate CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
994G1-NS3157-T780 Autodesk Fusion 360 - Ultimate CLOUD Commercial New Single-user Quarterly Subscription
898F1-NS1311-T483 Autodesk Configurator 360 - Standard CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
898H1-NS2590-T181 Autodesk Configurator 360 - Standard CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
898H1-NS3119-T735 Autodesk Configurator 360 - Standard CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
983I1-NS1311-T483 Autodesk Configurator 360 - Unlimited Configurations CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
983I1-NS2590-T181 Autodesk Configurator 360 - Unlimited Configurations CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
983I1-NS3119-T735 Autodesk Configurator 360 - Unlimited Configurations CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
919J1-WW8695-T548 Autodesk ReCap Pro 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
919J1-WW3738-T591 Autodesk ReCap Pro 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
919J1-WW3033-T744 Autodesk ReCap Pro 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
919J1-WW1518-T316 Autodesk ReCap Pro 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
919J1-WWN855-T368 Autodesk ReCap Pro 2018 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
919J1-WWN378-T207 Autodesk ReCap Pro 2018 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
919J1-WWN323-T615 Autodesk ReCap Pro 2018 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
02ZJ1-WW8695-T548 Autodesk Revit LIVE 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
02ZJ1-WW3738-T591 Autodesk Revit LIVE 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
02ZJ1-WW3033-T744 Autodesk Revit LIVE 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
02ZJ1-WW1518-T316 Autodesk Revit LIVE 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
923J1-WW9613-T408 Autodesk Maya LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
923J1-WW8200-T572 Autodesk Maya LT 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
923J1-WW3747-T268 Autodesk Maya LT 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
923j1-ww7701-t299 Autodesk Maya LT 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
923J1-WWN450-T940 Autodesk Maya LT 2018 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
923J1-WWN287-T113 Autodesk Maya LT 2018 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
923J1-WWN892-T285 Autodesk Maya LT 2018 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
923I1-WW9613-T408 Autodesk Maya LT 2017 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
923I1-WW8200-T572 Autodesk Maya LT 2017 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
923I1-WW3747-T268 Autodesk Maya LT 2017 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
923I1-WW7701-T299 Autodesk Maya LT 2017 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
923I1-WWN450-T940 Autodesk Maya LT 2017 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
923I1-WWN287-T113 Autodesk Maya LT 2017 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
923I1-WWN892-T285 Autodesk Maya LT 2017 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
A72J1-WW2859-T981 Autodesk Stingray 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
A72J1-WW2438-T436 Autodesk Stingray 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
A72J1-WW9193-T743 Autodesk Stingray 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
A72J1-WW7367-T855 Autodesk Stingray 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
A72J1-WWN500-T427 Autodesk Stingray 2018 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
A72J1-WWN139-T547 Autodesk Stingray 2018 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
A72J1-WWN469-T143 Autodesk Stingray 2018 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
A72I1-WW2859-T981 Autodesk Stingray 2017 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
A72I1-WW2438-T436 Autodesk Stingray 2017 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
A72I1-WW9193-T743 Autodesk Stingray 2017 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
A72I1-WW7367-T855 Autodesk Stingray 2017 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
A72I1-WWN500-T427 Autodesk Stingray 2017 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
A72I1-WWN139-T547 Autodesk Stingray 2017 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
A72I1-WWN469-T143 Autodesk Stingray 2017 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
498J1-WW9613-T408 Autodesk Mudbox 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
498J1-WW8200-T572 Autodesk Mudbox 2018 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
498J1-WW3747-T268 Autodesk Mudbox 2018 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
498J1-WW7701-T299 Autodesk Mudbox 2018 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
498J1-WWN450-T940 Autodesk Mudbox 2018 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
498J1-WWN287-T113 Autodesk Mudbox 2018 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
498J1-WWN892-T285 Autodesk Mudbox 2018 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
498I1-WW9613-T408 Autodesk Mudbox 2017 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
498I1-WW8200-T572 Autodesk Mudbox 2017 Commercial New Single-user ELD 2-Year Subscription
498I1-WW3747-T268 Autodesk Mudbox 2017 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
498I1-WW7701-T299 Autodesk Mudbox 2017 Commercial New Single-user ELD Quarterly Subscription
498I1-WWN450-T940 Autodesk Mudbox 2017 Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription
498I1-WWN287-T113 Autodesk Mudbox 2017 Commercial New Multi-user ELD 2-Year Subscription
498I1-WWN892-T285 Autodesk Mudbox 2017 Commercial New Multi-user ELD 3-Year Subscription
971G1-NS1311-T483 Autodesk Character Generator CLOUD Commercial New Single-user Annual Subscription
971G1-NS2590-T181 Autodesk Character Generator CLOUD Commercial New Single-user 2-Year Subscription
971G1-NS3119-T735 Autodesk Character Generator CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription
C1RK1-WW3611-L802N Phần mềm bản quyền AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
C1RK1-WW1762-L158N Phần mềm bản quyền AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
057P1-WW9153-L317N Phần mềm bản quyền AutoCAD LT 2024 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
057P1-WW6525-L347N Phần mềm bản quyền AutoCAD LT 2024 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
834P1-WW7407-L592N Phần mềm bản quyền AutoCAD Revit LT Suite 2024 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
834P1-WW3740-L562N Phần mềm bản quyền AutoCAD Revit LT Suite 2024 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
128P1-WW7407-L592N Phần mềm bản quyền 3ds Max 2024 Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription
128P1-WW3740-L562N Phần mềm bản quyền 3ds Max 2024 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription
C1RK1-008819-L706N Phần mềm bản quyền AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user 3-Year Subscription Renewal
C1RK1-002900-L983N Phần mềm bản quyền AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal
057I1-007738-L882N Phần mềm bản quyền AutoCAD LT Commercial Single-user 3-Year Subscription Renewal
057I1-006845-L846N Phần mềm bản quyền AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal
057P1-WW3C31-L724N Phần mềm bản quyền AutoCAD LT 2024 Commercial Single-user ELD 3-Year Subscription Switched From Multi-User 2:1 Trade-In
057P1-WW3C90-L894N Phần mềm bản quyền AutoCAD LT 2024 Commercial Single-user ELD Annual Subscription Switched From Multi-User 2:1 Trade-In
834H1-007738-L882N Phần mềm bản quyền AutoCAD Revit LT Suite Commercial Single-user 3-Year Subscription Renewal
834F1-006845-L846N Phần mềm bản quyền AutoCAD Revit LT Suite Commercial Single-user Annual Subscription Renewal
128H1-008730-L479N Phần mềm bản quyền 3ds Max Commercial Single-user 3-Year Subscription Renewal
128F1-001355-L890N Phần mềm bản quyền 3ds Max Commercial Single-user Annual Subscription Renewal

Sản phẩm xem thêmBình luận sản phẩm

Đối tác và Khách hàng
 • ASTI
 • Bao nguoi lao dong
 • gigamall
 • HDE
 • Konica
 • makita
 • sasi
 • saf viet
 • tbh
 • thu vien tt tp
 • vinut
 • diabell
 • grobest
 • hankook
 • viet dung
 • visam
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website https://ketnoimang.vn thuộc về:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG

Tên quốc tế: KET NOI MANG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: KET NOI MANG SERVICE TRADING CO.,LTD

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: VĂN NHẬT TÂN

Địa chỉ: Số 36/34 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568

Hotline: 09 014 014 86

Websitehttp://ketnoimang.vn | http://thietbifortinet.vn | http://thietbicisco.vnhttp://knmrack.vn

Email: sales@ketnoimang.vn

Bản đồ